Streszczenia — zgłaszanie prac

Regulamin zgłaszania prac

 

Termin i forma prac

Uczestnicy VI Kongresu Onkologii Polskiej będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych w postaci plakatów zjazdowych albo ustnych prezentacji. Streszczenia prac będą przyjmowane do 31 maja 2024 roku w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Kongresu zgodnie z instrukcjami, widocznymi na ekranie.

Kwalifikacja i publikacja

Nadesłane prace zostaną poddane ocenie recenzentów wybranych z grona Komitetu Naukowego Kongresu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej albo ustnej zostanie przesłana osobom zgłaszającym drogą elektroniczną do 30 sierpnia 2024 roku. Wszystkie streszczenia zakwalifikowane do prezentacji podczas VI Kongresu Onkologii Polskiej zostaną opublikowane w wersji elektronicznej suplementu dwumiesięcznika „Nowotwory. Journal of Oncology”. Warunkiem przyjęcia pracy do prezentacji i jej publikacji jest uiszczenie kongresowej opłaty rejestracyjnej.

Zawartość i układ pracy

Prace przygotowane w języku polskim, powinny składać się z następujących części:

1. Wstęp
2. Materiał i metody
3. Wyniki
4. Omówienie

Ewentualnie piśmiennictwo (maksymalnie 3 pozycje) przedstawione w formie zgodnej z podaną we wskazówkach dla autorów czasopisma „Nowotwory — Journal of Oncology”, dostępnych pod adresem: www.journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology

Nagłówek powinien zawierać:

 • tytuł streszczenia,
 • pierwszą literę imienia i nazwiska autorów wraz z afiliacją i podkreśleniem osoby prezentującej pracę.

Streszczenia nie powinny przekraczać 300 słów.

 

ZGŁASZANIE PRAC

 

Tematy prac

Uczestnicy zgłaszający mogą wybrać spośród grup tematycznych:

 • Biologia nowotworów
 • Chirurgia rekonstrukcyjna i mikronaczyniowa w onkologii
 • Czerniak i inne nowotwory skóry
 • Diagnostyka laboratoryjna i molekularna w onkologii
 • Dootrzewnowa chemioterapia w warunkach hipertermii
 • Epidemiologia nowotworów
 • Genetyka nowotworów człowieka
 • Ginekologia onkologiczna
 • Immunoterapia nowotworów
 • Integracja nauk podstawowych i klinicznych w opiece pielęgniarskiej
 • Chirurgiczne techniki minimalnie inwazyjne w nowotworach
 • Leczenie chorych na nowotwory w podeszłym wieku
 • Mapowanie układu chłonnego w chorobach nowotworowych
 • Mięsaki tkanek miękkich i kości
 • Nowotwory głowy i szyi
 • Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
 • Nowotwory układu endokrynnego
 • Onkohematologia
 • Onkologia precyzyjna
 • Opieka paliatywna nad chorym nowotworowym
 • Profilaktyka pierwotna i wtórna
 • Psychologiczne aspekty jakości życia u chorych na nowotwory
 • Radioterapia
 • Rak jelita grubego
 • Nowotwory piersi
 • Nowotwory płuca i klatki piersiowej
 • Nowotwory żołądka, trzustki, przełyku, wątroby i dróg żółciowych
 • Rola PET-KT i obrazowania w onkologii
 • Skojarzone leczenie chorych na nowotwory
 • Śródoperacyjna radioterapia
 • Urologia onkologiczna
 • Zaburzenia metaboliczne i nowotwory ​
Copyrights © 2024 Via Medica